Rapportage informateur Van Eijck

Door Saskia van Oijen op 11 sep 2008

11-09-08 heeft de informateur een persverklaring gegeven inzake de rapportage van zijn bevindingen van zijn onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een werkbare en stabiele coalitie die op een meerderheid in provinciale staten kan steunen: CDA, VVD en ChristenUnie. Zie lees verder.

Persverklaring Informateur Dr. S.R.A. van Eijck
11 september 2008

Op 26 augustus ben ik van start gegaan met mijn onderzoek als informateur voor de provincie Utrecht.De opdracht van het fractievoorzitterscoOp nvent was het onderzoeken van de mogelijkheden tot het vormen van een stabiele en duurzame coalitie, die op een meerderheid in provinciale staten kan rekenen. In de uitvoering van die opdracht heb ik nadrukkelijk alle opties voor wat betreft de toekomstige Utrechtse coalitie open op tafel gelegd.

Mijn opdracht heb ik vanuit twee verschillende perspectieven uitgevoerd. De primaire en belangrijkste insteek was na te gaan welke Statenfracties op inhoudelijke, programmatische gronden het beste zouden kunnen samenwerken in een coalitie. Gaandeweg konden opties terzijde geschoven worden en ontstond steeds meer zicht op de haalbaarheid van de verschillende denkbare scenario's. Vervolgens heb ik als tweede invalshoek de politieke opstelling jegens elkaar, inzake de bereidwilligheid en gretigheid om gezamenlijk met andere coalitiegenoten de schouders onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen zetten, toegevoegd in de procesgang. Het is uiterst bevredigend dat het eindresultaat van beide processen leidt tot dezelfde uitkomst.

Mijn eindconclusie is dat gegeven de huidige omstandigheden een coalitie van CDA, VVD en
ChristenUnie inhoudelijk, programmatisch de meeste kans van slagen heeft voor wat betreft stabiliteit en duurzaamheid. De betrokken fracties hebben hun steun uitgesproken voor de vorming van deze coalitie en willen zo snel mogelijk de onderhandelingen daarover aangaan. Met de drie partijen heb ik nadrukkelijk onderzocht of en in hoeverre er sprake zou kunnen zijn in het vervolgproces van blokkades of breekpunten op inhoudelijk gebied, bij het invulling geven aan de portefeuilles en het benoemen van gedeputeerden. Gezamenlijk is geconstateerd dat geen barrières te verwachten zijn.

Op 26 augustus heb ik in de richting van de media aangegeven dat zij de twee daarop volgende weken niet hoefden te rekenen op enige informatie van mijn kant. Het informatieproces zou wat mij betreft moeten plaatsvinden in een volkomen radiostilte. Ik heb mij daaraan gehouden en tot mijn tevredenheid heb ik vastgesteld dat ook de Statenfracties en andere betrokkenen, alsmede de media hetzelfde principe gehuldigd hebben. Vandaag heb ik mijn opdracht afgerond met het aanbieden van mijn eindrapportage aan de commissaris van de Koningin en het presenteren van de resultaten aan de fractievoorzitters. Het is nu aan de Statenfracties hun reactie op mijn eindrapportage te bepalen en een standpunt in te nemen over de aanbevelingen om te komen tot een stabiele en duurzame coalitie te komen.

Het is een eer en een genoegen geweest de Commissaris van de Koningin en de fractievoorzitters en vice-fractievoorzitters van alle politieke partijen van de provincie Utrecht te hebben mogen bijstaan bij het doorbreken van een bestuurlijke impasse. De door mij zeer gewaardeerde open en constructieve houding van werkelijk alle betrokkenen hebben het mogelijk gemaakt tot een spoedige afronding te komen van de informatiefase. Ik wens de fractievoorzitters en andere betrokkenen bij de komende coalitieonderhandelingen veel wijsheid in het vervolgproces en wens de provincie Utrecht voor de toekomst een krachtig bestuur toe, dat in de resterende collegeperiode met volle inzet en groot elan leiding kan geven aan alle provinciale opgaven.

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid